<bdo id="o26oq"><center id="o26oq"></center></bdo>
 • <xmp id="o26oq"><noscript id="o26oq"></noscript>
 • <table id="o26oq"><center id="o26oq"></center></table><table id="o26oq"><center id="o26oq"></center></table>
  專注電子技術學習與研究
  當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章

  防盜門控制程序

  作者:佚名   來源:本站原創   點擊數:  更新時間:2009年12月06日   【字體:

  一個防盜門的控制程序,采用無線遙控方式開門,步進馬達執行動作。
  ;2009.11.22修正,采用AT89C2051單片機控制,liweiqiang
  ;P3.3接峰鳴器
  ;P3.5接門狀態開關信號輸入,低電位表示門已關上,高電位表示門已打開
  ;P3.7搖控開門信號輸入,低電位表示有開門信號。
  org 0000h
  ljmp start
  org 000bh
  ljmp int_0

   

  start:
   mov sp,#60h
   mov tmod,#01h
   mov th0,#0b0h
   mov tl0,#0b8h
   mov r1,#00h
   mov r0,#00h
   setb  ea
   setb et0
   setb tr0
  ;============================================            
  main:;主循環開始
    jb p3.5,kss;P35=0,表示門已關門.向下執行
    jnb 20H.0,kss;20H.0=0表示已鎖門.轉手工開鎖信號檢測處
    lcall gs;關鎖
    clr 20H.0;置20H.0=0,表示已鎖一次門.
  kss:;;手工開鎖信號檢測
    jnb p3.5,kst;如果門被手動從里面打開過就向下執行清鎖門標志位。
    ajmp ddjm
  kst:;搖控開鎖信號檢測
    jb p3.7,kmjs;有低電平開鎖信號?是向下執行
    lcall delay;延時消抖動
    jnb p3.7,kmjs;確認開鎖按鍵是否已放開。是向下執行
    lcall ks;開鎖
    setb tr0;開鎖後計時
  kmjs:;開門計時
    cjne r0,#30,main;開門計時15秒後檢測門的狀態
     mov r0,#00h
     clr tr0
   
  ddjm:
    jb p3.5,$;等待門被關上
    setb 20h.0;門關上后清已鎖門標志位,
    clr tr0;  停止計數 
    jmp main;反回主程式
  ;===========================================

  int_0:
   push psw
   push acc
   inc r1
   cjne r1,#14,ext
   inc r0
   mov r1,#00h
  ext:
   mov th0,#0b0h
   mov tl0,#0b8h
   pop acc
   pop psw
   reti
   
   
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;開鎖子程序

  ks:
  mov r0,#3
  loop1:
  mov p1,#10101111b
  acall delay
  mov p1,#11001111b
  acall delay
  mov p1,#11010111b
  acall delay
  mov p1,#10110111b
  acall delay
  djnz r0,loop1
  mov p1,#0ffh
  lcall delay1
  lcall bz
  mov r1,#00h
  setb tr0
  ret
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;關鎖子程序
  gs:
  lcall delay1
  lcall delay1
  lcall delay1
  lcall delay1
  mov r0,#3
  loop2:
  mov p1,#10110111b
  acall delay
  mov p1,#11010111b
  acall delay
  mov p1,#11001111b
  acall delay
  mov p1,#10101111b
  acall delay
  djnz r0,loop2
  mov p1,#0ffh
  lcall delay1
  lcall bz
  lcall delay
  lcall bz

  ret
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  bz:
  clr p3.3
  lcall delay1
  setb p3.3
  ret
  delay:
  mov r6,#30
  d1:mov r7,#0
  d2:djnz r7,d2
  djnz r6,d1
  ret


  delay1:
  mov r5,#200
  dd1: mov r4,#100
  dd2: mov r3,#10
  dd3: djnz r3,dd3
       djnz r4,dd2
       djnz r5,dd1
       ret
  end

  關閉窗口

  相關文章

  性交浓厚在线观看
  <bdo id="o26oq"><center id="o26oq"></center></bdo>
 • <xmp id="o26oq"><noscript id="o26oq"></noscript>
 • <table id="o26oq"><center id="o26oq"></center></table><table id="o26oq"><center id="o26oq"></center></table>